ម៉ោងធ្វើការ

ពេលម៉ោងធ្វើការសម្រាប់បណ្ណាល័យ៖

- ថ្ងៃចន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ              

  • ពេលព្រឹក ចាប់ពីម៉ោង ៨៖៣០ ដល់ ម៉ោង ១១៖៣០
  • ពេលរសៀល ចាប់ពីម៉ោង ១៤៖០០ ដល់ម៉ោង ១៦៖៣០

- ឈប់សម្រាក​ ថ្ងៃសៅរ៍ អាទិត្យ និងថ្ងៃឈប់សម្រាកតាមអនុក្រឹត្យ​ស្តីពីប្រតិទិន​ឈប់​សម្រាក​ការងារ​របស់​មន្ត្រី​រាជការ និយោជិក កម្មករប្រចាំឆ្នាំ​។

ប្រព័ន្ធបណ្ណាល័យ

Main Library
E-Book

ដៃគូសហការ

Korean Environment Institute
Can Tho University