ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ប្រភព៖ https://www.facebook.com/MinistryofHealthofCambodia/

ថ្ងៃទី០១​ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១​ មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ថ្មីចំនួន​ ២៤នាក់​ និងមានករណីជាសះស្បេីយចំនួន​ ០១នាក់​៖

ប្រព័ន្ធបណ្ណាល័យ

Main Library
E-Book

ដៃគូសហការ

Korean Environment Institute
Can Tho University